WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

13-01-2011, 13:57

Wykonanie robót dodatkowych


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu

jako Zamawiający w trybie zamówienia z wolnej reki na:

Wykonanie robót dodatkowych polegających na, uzupełnieniu lub wymianie istniejącej izolacji termicznej z powłokową izolacją przeciwwilgociową na murach zewnętrznych, zniwelowaniu 25 centymetrowej różnicy poziomów posadzki w podpiwniczeniu, rozbiórce ściany obudowy (schody wspornikowe) ,wymienionych szczegółowo w protokóle konieczności nr 1 z dnia 15 11 2010 r.

zawiadamia, że:

W wyniku negocjacji z wykonawcą, odbytych w dniu 07 01 2011 r. postanowił o udzieleniu zamówienia dla Konsorcjum ENVIRO-SERWIS S.C. i BUD-TRANS z siedzibą dla Lidera Konsorcjum: 98-200 Sieradz ul. Polna 6.

Uzasadnieniem wyboru trybu zamówienia, były przesłanki wynikające z treści art.67 ust.1 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Przedstawiona przez wykonawcę oferta spełniała wszystkie oczekiwania zamawiającego tj. dotyczące ceny, akceptacji zakresu robót i treści umowy zawierającej oczekiwany termin wykonania i gwarancje. Wykonawca przedstawił również wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z ustawy Pzp.

Negocjacje odbyte z jednym wykonawcą w dniu 07 01 2011 roku zakończone zostały pomyślnie i ich wynik stanowił podstawę do podpisania umowy.

Wartość robót dodatkowych objętych zamówieniem wynosi 46.815,18 zł (netto) słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset piętnaście złotych, osiemnaście groszy i zostanie zwiększona o obowiązujący podatek VAT.

 

Termin wykonania zamówienia do dnia 10 lutego 2011 roku.