WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

17-03-2011, 10:33

Budowa i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego systemowego oraz budowa barierki ochronnej


Ogłoszenie przetargu 

 

WORD Sieradz: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego systemowego oraz budowa barierki ochronnej" na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7.

Numer ogłoszenia: 46902 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. 3-go Maja 7 tel. (043) 8226268/69,

REGON: 730364990, NIP: 827-18-01-963

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wordsieradz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Osoba Prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego systemowego oraz budowa barierki ochronnej" na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne na posesji WORD w Sieradzu przy ulicy 3-go Maja 7 wraz z zamontowaniem wymaganych bram i furtek oraz wykonanie barierki ochronnej placu manewrowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik nr 1oraz opis techniczny wykonania robót stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z powyższą dokumentacją techniczną i przepisami prawa budowlanego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9, 45342000-6, 34928300-1, 45111291-4

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16 05 2011r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium w kwocie 2000 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:

1.spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy

2.uprawnienie do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi, posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia

4. brak zaległości w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków:

1. oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) + umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują)

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności /oświadczenie Wykonawcy wg załączonego druku stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ UWAGA! - pracami budowlanymi musi kierować osoba posiadająca stosowne uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w branży konstrukcyjno- budowlanej, na potwierdzenie tego należy dołączyć kopię nadania uprawnień .

4.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości ( nie mniejszej niż 5000 zł brutto) oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie z wykorzystaniem druku stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

5. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wordsieradz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 98-200 Sieradz,

ul. 3-go Maja 7. Tel 43- 822 62 68

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01 04 2011 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, ul. 3-go Maja 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH - nie dotyczy

 

 Pismo Przewodnie

 

 

Pliki do pobrania

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

STWiORB -zał. nr1 do SIWZ

Formularz ofertowy- zał. nr 7 do SIWZ

Oświadczenie- zał. nr 3 do SIWZ 

Przedmiar robót- zał nr 8 do SIWZ        -  przedmiar poprawiony  przedmiar poprawiony 2

Umowa-wzór - zał. nr 6 do SIWZ

Wykaz pracownikow- zał. nr 4 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót- zał.nr 5 do SIWZ

 

konstrukcja barierki

mapa

ogrodzenie systemowe wewnętrzne

opis techniczny wyk. robót

 

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

Zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1

 

     Nawiązując do pytań złożonych przez potencjalnego wykonawcę w dniu 21.03.2011 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego stwierdza, że w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest poważny błąd ilości metrów bieżących ogrodzenia systemowego zewnętrznego. W celu skorygowania tego błędu zamieszczamy nową treść załącznika nr 8 z ilościami zgodnymi z załączoną odpowiedzią. W składanej ofercie prosimy posługiwać się nową treścią przedmiaru robót.

przedmiar poprawiony

 

Zaptanie nr 2

Odpowiedź na zapytanie 2

przedmiar poprawiony 2