WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

29-03-2011, 14:49

przetarg na meble


Ogłoszenie przetargu 

Sieradz: Wykonanie dostaw pn. „Dostawa mebli wraz z montażem do nowego budynku administracyjno - usługowego WORD w Sieradzu" na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7.

 Numer ogłoszenia: 57640 - 2011; data zamieszczenia: 29.03. 2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawaZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3-go Maja 7 tel. (043) 8226268/69,

REGON: 730364990, NIP: 827-18-01-963

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wordsieradz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Osoba Prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa mebli wraz z montażem do nowego budynku administracyjno - usługowego WORD w Sieradzu"

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Dostarczenie przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz montaż, wniesienie i ustawienie odpowiednich mebli w poszczególnych pomieszczeniach według wskazań Zamawiającego

1.Szczegółowy zakres dostawy określony jest w projekcie umeblowania zawierającym opis techniczny wraz z zestawieniem materiałowym oraz część rysunkową - stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zastosowane w załączniku nr 1 do SIWZ określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie technicznym (zał. Nr 1 do SIWZ).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3 - meble; 39.15.10.00-5 - meble różne.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19. 05 2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium w kwocie 2000 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:

1.spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy

2.uprawnienie do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem  

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi, posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia

4. brak zaległości w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków:

1. oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ) + umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują)

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4. wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości ( nie mniejszej niż 5000 zł brutto) oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie z wykorzystaniem druku stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

5. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wordsieradz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem: 98-200 Sieradz, ul. 3-go Maja 7. Tel 43- 822 62 68

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12 04 2011 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, ul. 3-go Maja 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH - nie dotyczy

 

 

 Pismo przewodnie

 

 

 

Pliki do pobrania:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

projekt umeblowania archiwum samorozpakowujące

formularz ofertowy   poprawiony formularz ofertowy

oświadczenie

oświadczenie

wzór umowy

informacja o wykonanych dostawach

formularz cenowy

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

 

Zapytanie 1

Odpowiedź 1   poprawiony formularz ofertowy 

 

Zapytanie 2

Odpowiedź 2