WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Przetargi

Przetargi

03-06-2011, 11:41

Ogłoszenie przetargu na ubezpieczenie


 WOJEWÓDKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO w SIERADZU

 Numer ogłoszenia: 142092- 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. 3-go Maja 7

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.wordsieradz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SIERADZU

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, w zakresie:

Dla PAKIETU 1: - ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dla PAKIETU 2: - ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Dla PAKIETU 1:1.Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz składka wyliczona zostanie proporcjonalnie do ilości dni udzielonej ochrony ubezpieczeniowej bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej wystawionej polisy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 2. Do okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające należą wszelkie zmiany leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące m. in. zakresu, wartości i ilości mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, a w szczególności:

a. przekroczenie wskazanego w treści klauzuli automatycznego pokrycia środków trwałych/ sprzętu elektronicznego limitu przyrostu wartości ubezpieczanego mienia;

b. uzupełnienie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,

c. konieczność przedłużenia okresu ochrony ubezpieczeniowej - o czas niezbędny do przygotowania procedury przetargowej, nie dłuższy niż 3 miesiące,

d. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy,

e. zmiany organizacyjne, łączenie się placówek, przekształcenia własnościowe,

f. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia.

3. Do okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające należą wszelkie zmiany, dotyczące zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności:

a. uzupełnienie sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania,

b. podwyższenie limitu odpowiedzialności,

c. zmiany ochrony ubezpieczeniowej związane ze zmianą zakresu działalności Ubezpieczonego,

d. konieczność przedłużenia okresu ochrony ubezpieczeniowej - o czas niezbędny do przygotowania procedury przetargowej, nie dłuższy niż 3 miesiące,

e. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy,

f. zmiany organizacyjne, przekształcenia własnościowe,

g. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia.

Dla PAKIETU 2:

1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz składka wyliczona zostanie proporcjonalnie do ilości dni udzielonej ochrony ubezpieczeniowej bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej wystawionej polisy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 2. Do okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające należą wszelkie zmiany leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące zakresu, wartości i ilości mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, a w szczególności:

a. konieczność zawarcia stosownych ubezpieczeń dla nabytego przez Zamawiającego w okresie realizacji niniejszego zamówienia pojazdu;

b. konieczność zawarcia stosownych ubezpieczeń dla nabytego przez Zamawiającego w okresie realizacji niniejszego zamówienia wyposażenia pojazdu;

c. uzupełnienie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,

d. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy,

e. zmiany organizacyjne, przekształcenia własnościowe,

f. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Dla PAKIETU 1

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

 

Dla PAKIETU 2

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 o Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; Oceny warunków wymaganych od Wykonawców Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty oświadczeń zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ metodą spełnia/nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu lub dla świadczeń okresowych/ ciągłych wykonywaniu należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę ubezpieczenia przez okres min. 12 miesięcy odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, której łączna wartość sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych jest nie niższa niż 10.000.000,00 zł (dotyczy Pakietu I); wielkość floty komunikacyjnej min. 40 pojazdów dotyczy Pakietu 2) ; Oceny warunków wymaganych od Wykonawców Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty oświadczeń zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.III.3.3 Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Nie wymaga

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym, (co najmniej jednym pracownikiem sprzedażowym - uprawnionym do wystawiania polis oraz jednym pracownikiem w zakresie likwidacji szkód) w celu zapewnienia właściwej i sprawnej bieżącej obsługi umów ubezpieczeniowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; Oceny warunków wymaganych od Wykonawców Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty oświadczeń zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

o Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada na dzień 31.12.2010 roku, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej wskaźnik pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami na poziomie, co najmniej 100 % oraz zgodnie z art. 146 wymienionej ustawy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie co najmniej 100%.Oceny warunków wymaganych od Wykonawców Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty oświadczeń zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 4 do SIWZ;

2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS.

3. Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale III.3 niniejszego ogłoszenia, polega zgodnie na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; b. Dokumenty, o których mowa w pkt. III.4.2 podmiotów na których zasobach polega Wykonawca do realizacji zamówienia.

5. W przypadku złożenia oferty wspólnej - wymagane jest złożenie:

a. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

b. Oświadczeń i dokumentów poszczególnych Wykonawców określonych w punkcie III.4.2. niniejszego ogłoszenia;

c. Wypełnionego formularza ofertowego - Załącznik Nr 4 do SIWZ, podpisanego przez pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie III.3.1, ogólnych warunków ubezpieczenia tego Wykonawcy, na podstawie, których będzie zawarta umowa.  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

PAKIET 1  

1 - Cena - 80 % 2 - Zakres ubezpieczenia - 15 % 3 - Franszyze - 5 % 

PAKIET 2

1 - Cena - 95 % 2 - Zakres ubezpieczenia - 2,5 % 3 - Franszyze - 2,5 %IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Do okoliczności, w których Strony mogą zawrzeć aneks do umowy zaliczamy:

Dla PAKIETU 1:

a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy,

b. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT,

c. zmiany korzystne dla Zamawiającego/Ubezpieczonego, w szczególności zmniejszenie stawek,

d. zmniejszenie wartości majątku Zamawiającego/ Ubezpieczonego,

e. zmiany zakresu prowadzonej przez Zamawiającego/Ubezpieczonego działalności powodujące konieczność zmiany zakresu ochrony,

f. zmiany organizacyjne, łączenie się placówek, przekształcenia własnościowe,

g. konieczność przedłużenia okresu ochrony ubezpieczeniowej - o czas niezbędny do przygotowania procedury przetargowej, nie dłuższy niż 3 miesiące,

h. zmiana podwykonawcy o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, a Ubezpieczający wyrazi na nią zgodę,

i. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia.

Dla PAKIETU 2

a. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w szczególności zmniejszenie stawek,

b. zmiany obowiązujących przepisów prawa powodujące konieczność dostosowania do nich warunków umowy,

c. konieczność przedłużenia okresu ochrony ubezpieczeniowej - o czas niezbędny do przygotowania procedury przetargowej,

d. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia.  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wordsieradz.pl 

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3-go Maja 7

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:.13.06.2011 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. 3-go Maja 7, sekretariat pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Pliki do pobrania

ogłoszenie na ubezpieczenie WORD Sieradz

SIWZ

Zalacznik nr 1 - Charakterystyka Zamawiajacego

Zalacznik nr 2 - Szczegolowy opis przedmiotu zamówienia

Zalacznik nr 3a - Projekt umowy

Zalacznik nr 3b - Projekt umowy

Zalacznik nr 4 - formularz

Zalacznik nr 5 - oswiadczenie wykonawcy w trybie art 22

Zalacznik nr 6 - oswiadczenie wykonawcy art 24

Zalacznik nr 7 do SIWZ wykaz sprzetu elektronicznego

Zalacznik nr 8 do SIWZ wykaz pojazdw

 

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu

pytania i odpowiedzi do pobrania w formie pliku .pdf - część 1

pytania i odpowiedzi do pobrania w formie pliku .pdf - część 2