Categories: przetargi
      Date: lip 31, 2015
     Title: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ogłasza przetarg nieograniczony polegający na:

Dostawie zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie

 

 

W załączeniu pytania ofertowe

 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ogłasza przetarg nieograniczony polegający na:

Dostawie zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Zapytania ofertowe jakie wpłynęły do WORD:

Zestaw zapytań nr 1

Zestaw zapytań nr 2

 

Odpowiedzi na pytania

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie, wobec faktu, iż cena jedynej oferty, która wpłynęła w postępowaniu przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, oraz dodatkowo, iż postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.