Categories: przetargi
      Date: wrz  6, 2010
     Title: ogłoszenie wyboru oferty

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu jako Zamawiający w przetargu nieograniczonym na:

1. „Budowa budynku o funkcji administracyjno-usługowej z wykorzystaniem istniejącej bryły, parkingu samochodów osobowych i placu manewrowego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa myjni samochodowej na potrzeby własne."

2. „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno-usługowym, budowa węzła cieplnego, budowa zjazdu z drogi publicznej, budowa zewnętrznego oświetlenia placu manewrowego, wymiana przęseł istniejącego ogrodzenia."

zawiadamia, że:

Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez Konsorcjum ENVIRO-SERWIS S.C. i BUD-TRANS z siedzibą dla Lidera Konsorcjum: 98-200 Sieradz ul. Polna 6.Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu jako Zamawiający w przetargu nieograniczonym na:

1. „Budowa budynku o funkcji administracyjno-usługowej z wykorzystaniem istniejącej bryły, parkingu samochodów osobowych i placu manewrowego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa myjni samochodowej na potrzeby własne."

2. „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjno-usługowym, budowa węzła cieplnego, budowa zjazdu z drogi publicznej, budowa zewnętrznego oświetlenia placu manewrowego, wymiana przęseł istniejącego ogrodzenia."

zawiadamia, że:

Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty złożonej przez Konsorcjum ENVIRO-SERWIS S.C. i BUD-TRANS z siedzibą dla Lidera Konsorcjum: 98-200 Sieradz ul. Polna 6.

Uzasadnieniem wyboru oferty jest fakt otrzymania 100 punktowej oceny i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta ta jest zgodna z wymaganiami SIWZ i ustawy PZP. Braki występujące w ofercie w zakresie dokumentów i oświadczeń zostały usunięte w trybie art. 26 ust. 3 PZP. Zastosowane w ofercie rozwiązanie polegające na zaoferowanie 2 agregatów klimatyzacyjnych Aermec 450T i 560T w miejsce wskazanego w przedmiarze klimatyzatora Fuji ROX360LA spełnia wymogi zarówno SIWZ jak i PZP gdyż jest rozwiązaniem równoważnym. Zamawiający uzyskał w tym zakresie opinię autora projektu, w której stwierdzone jest jednoznacznie, iż rozwiązanie zaoferowane przez Konsorcjum może być traktowane jako równoważne w stosunku do zawartego w projekcie technicznym.

Zamawiający dokonując oceny oferty wziął pod uwagę treść wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie sygn akt: Kio/1503/10, z którego wynika zasadność uznania za oczywistą omyłkę ceny wpisanej w poz. 80 kosztorysu ofertowego. Zasadności takiego uznania nie kwestionował drugi z Wykonawców, pomimo że był uczestnikiem postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Stosując zatem art. 87 ust. 2 PZP Zamawiający poinformował Wykonawcę o skorygowaniu tej omyłki. Ta sama zasada została zastosowana przy poz. 42 i 43 kosztorysu ofertowego. Korekta powyższych omyłek spowodowała w konsekwencji wzrost ceny oferty o 79.948,21 zł.

Konkludując: Oferta złożona przez Konsorcjum ENVIRO-SERWIS S.C. (Lider Konsorcjum) i BUD-TRANS otrzymała w kryterium: cena - 100 punktów co w łącznej punktacji stanowi 300 punktów (3 członków Komisji x 100 punktów).

W przetargu oceniana była jeszcze oferta złożona przez PHB „Zambud II" Bartłomiej Biniek z siedzibą: 98-200 Sieradz ul. Oksińskiego 62, która w kryterium cena otrzymała po 89,09 punktów, co w łącznej punktacji stanowi 267,27 punktów ( 3 członków Komisji x 89,09 punktów).

 

 

 treść ogłoszenia w wersji pdf: ogłoszenie.pdf