WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna » Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego » Profesjonalne Miasteczko Ruchu Drogowego

Profesjonalne Miasteczko Ruchu Drogowego


Regulamin Wojewódzkiego Konkursu
na projekt pn. „Profesjonalne Miasteczko Ruchu Drogowego"
pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - Włodzimierza Fisiaka

§ 1

 1. Organizatorem Konkursu pn. "Profesjonalne Miasteczko Ruchu Drogowego" jest Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi.
 2. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi.
 3. Przedmiotem niniejszego konkursu jest realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie tworzenia miasteczek ruchu drogowego w drodze dofinansowania wybranych projektów.
 4. Wyróżnione jednostki samorządu terytorialnego będą propagować działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego, poprzez:
  1. popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  2. kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym,
  3. stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania szkolenia i egzaminów na kartę rowerową i motorowerową,
  4. popularyzowanie roweru jako ekologicznego środka transportu, rekreacji i sportu.

§ 2

Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi dla jednostek samorządu terytorialnego, powiatów; województwa łódzkiego w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Województwa Łódzkiego".

§ 3

 1. Celem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie w formie dotacji celowej projektów budowy, modernizacji i wyposażenia profesjonalnych miasteczek ruchu drogowego, spełniających ogólnie przyjęte standardy w tym zakresie.
 2. Wyróżnienie zostaje przyznane na jeden projekt raz w danym roku.
 3. Projekt powinien posiadać niezbędne rekomendacje wymagane zwyczajowo w takim przypadku, tj. instytucji i organizacji działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności wskazanie i opinię Starosty z terenu, na którym planuje się realizację projektu.
 4. Stosownie do zapisów wymienionych w § 2 z podmiotem, którego projekt zostanie w danym roku wyróżniony, zostanie zawarte stosowne porozumienie odnośnie dofinansowania realizacji zadania - projektu pn. „Profesjonalne Miasteczko Ruchu Drogowego".

§ 4

Projekt zgłaszany na Wojewódzki Konkurs powinien określać:

 1. Ogólny opis rzeczowy przedsięwzięcia: inwestycji /modernizacji/ wyposażenia.
 2. Planowane terminy - (harmonogram prac).
 3. Wskazanie lokalizacji /miasto, gmina/.
 4. Potwierdzenie dokonania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z realizacją projektu.
 5. Dokumentację projektowo - kosztorysową, w tym:
  1. kalkulację przewidzianych kosztów: materiały, robocizna, wyposażenie,
  2. adresatów projektu,
  3. wykaz instytucji zaangażowanych w realizację projektu /partnerzy, instytucje wspierające/,
  4. uzasadnienie potrzeby realizacji w tym; analiza oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 6. Dane jednostki samorządowej oraz osoby uprawnione do kontaktu i udzielania informacji dotyczących zgłoszonego projektu; nazwa jednostki, adres, imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail;.

§ 5

Wyboru najlepszego projektu oraz ustalenie warunków dofinansowania dokona Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Marszałek Województwa Łódzkiego, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD - jako Przewodniczący Komisji,
 2. Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 3. Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
 4. Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
 5. Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi - jako Sekretarz Komisji.

§ 6

 1. Przy ocenie projektów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
  1. innowacyjność i nowoczesność przedsięwzięcia,
  2. możliwości realizacji projektu,
  3. udział społeczności lokalnej,
  4. udział podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  5. spodziewane efekty, jakie przyniesie realizacja projektu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Komisja Konkursowa przy ocenie projektów może w szczególności:
  1. dokonywać weryfikacji danych w nadesłanych projektach,
  2. zbierać dodatkowe informacje o przedłożonych projektach,
  3. brać pod uwagę opinię specjalistów z zakresu projektowania, kosztorysowania i wyceny wyposażenia.
  4. wnioskować o ich uzupełnienie lub wprowadzenie zmian.

§ 7

 1. Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi przeznacza na realizację wyłonionego w Wojewódzkim Konkursie najlepszego projektu kwotę wysokości 25% kosztów zadania inwestycyjnego, lecz nie więcej niż 50.000,00 PLN, ze środków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego województwa łódzkiego, przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowanych na dany rok i zatwierdzonych w formie Uchwały przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi.
 2. Dofinansowanie pieniężne przekazane zostanie zwycięzcy konkursu na „Projekt profesjonalnego miasteczka ruchu drogowego" w formie dotacji celowej na zasadzie porozumienia i umowy darowizny, która zostanie zawarta pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego a daną jednostką samorządu terytorialnego.
 3. Sprzęt stanowiący doposażenie miasteczka ruchu drogowego powinien być oznakowany, a korzystanie z niego przez dzieci i młodzież będzie nieodpłatne.
 4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wizytacji podczas realizacji zadania oraz uczestnictwo w jego oddaniu do użytku.
 5. Projekty z pozostałych powiatów nie wyłonione w Wojewódzkim Konkursie do realizacji w danym roku mogą być zgłoszone do kolejnych edycji konkursu w latach.

§ 8

Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej co do wyboru projektów nie podlegają zaskarżeniu.

§ 9

Formalnym warunkiem dopuszczenia projektu do udziału w Konkursie jest jego nadesłanie wraz z załącznikami. Nadesłane projekty nie podlegają zwrotowi.

§ 10

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu, który dostępny jest również na stronach internetowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.

§ 11

Projekty należy nadsyłać na adres:

Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD w Łodzi
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
ul. Smutna 2891-729 Łódź
z dopiskiem: Konkurs "Projekt profesjonalnego miasteczka ruchu drogowego"

§ 12

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 marca danego roku (decyduje data wpływu do Sekretariatu WR BRD w Łodzi, lub data stempla pocztowego).
 2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja.

 

Marszałek Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak